Ons Pedagogisch Project

Berkenboom Ankerstraat is een katholieke basisschool. Als katholieke basisschool is zij een vrije, door de Kerk erkende onderwijsinstelling. Zij waarborgt een eigentijds geloofsaanbod aan de kinderen en verwacht van alle leden van deze leer- en leefgemeenschap dat zij eerbied opbrengen voor de christelijke gelovige verankering van de school en voor haar geloofsaanbod. Daarnaast is respect voor alle levensbeschouwingen een vaste waarde waarbij iedereen leert van elkaar en door elkaar.

Berkenboom Ankerstraat is een school zonder drempels. Ze is een weerspiegeling van het dagelijks leven rondom ons. Wij leren en leven in een warm en veilig schoolklimaat waarin kinderen en volwassenen respectvol met elkaar omgaan. Kinderen voelen zich thuis ongeacht geslacht, ras of mogelijkheden. Daarom werken leerlingen en leerkrachten actief en met plezier samen om verder uit te groeien tot fijne mensen. We streven naar een zeer hartelijke relatie tussen elk kind, de ouders en de juf of de meester.

Berkenboom Ankerstraat is een zorgzame school. Ieder kind krijgt eerlijke en positieve ontplooiingskansen en de zorg die nodig is om optimaal te groeien vanuit de eigen mogelijkheden. Ontwikkeling- en leerbedreigde kinderen bieden wij bijkomende kansen dankzij de zorgleerkrachten. Kinderen met meer mogelijkheden dagen wij extra uit. We verlagen de drempel door verschillende integratieprojecten tussen de derde kleuterklas en het eerste leerjaar.

Berkenboom Ankerstraat is een school met ruime leer- en leeffaciliteiten. Wij zorgen op school voor een veilige omgeving waar kinderen en leerkrachten op een muzisch creatieve manier omgaan met de leer- en leerstof, nodig om de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen te bereiken. Met aangepast speel- en leermateriaal scheppen we een stimulerend leer- en leefklimaat dat vertrekt vanuit de kinderen met open oog voor de hen omringende wereld.

Berkenboom Ankerstraat is een KIVAschool. In een KIVAschool staat het welbevinden van de kinderen centraal. Dit komt tot uiting in verschillende activiteiten doorheen het jaar en de wekelijkse KIVAlessen voor groot en klein.

Berkenboom Ankerstraat beschouwt de ouders als een actieve partner bij hun fundamentele opvoedingstaak. De communicatie tussen school en thuis is van groot belang. We streven er naar om ALLE ouders degelijk te informeren over de vorderingen van elk kind via de puntenrapporten en attituderapporten, vaste oudercontacten en eventueel individueel geplande contacten. Onze activiteiten worden duidelijk kenbaar gemaakt. Via ons briefbeleid, oudermomenten,… proberen we de drempel naar de school zo laag mogelijk te maken.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates