Jingle bells
een gelukkig 2023
Fluo aan
Goed gedaan
Buiten de schoolmuren
Wij verkennen de wereld
Leren samenleven
Genieten van elkaar
De jarigen vieren op school
Aandacht voor iedereen
Boekenbeurs
Lezen om te leren (genieten)
Klasteambuilding
Samen leven en leren
De leerlingenraad
Inspraak op school
Samen zijn
Lekker smullen
Op uitstap
Huis van de Sint
In de natuur
Samen ontdekkend leren
Herfst
Met de seizoenen mee

De engagementsverklaring is een geheel van wederzijdse afspraken tussen ouders en school. Bedoeling is om de ouderbetrokkenheid te verhogen.

Vanaf schooljaar 2010-2011 wordt dit document in het schoolreglement opgenomen. Het engagement houdt 4 thema’s in:

Engagement  i.v.m. oudercontacten.

Onze school kiest voor een nauwe samenwerking met de ouders. In de loop van het schooljaar zijn er verschillende oudermomenten voorzien. In de infobrochure zijn alle data terug te vinden. Ruim voor elk contact worden ouders ingelicht via brief. De school verwacht dat de ouders aanwezig zijn. Bij afwezigheid wordt de school verwittigd.

Engagement  i.v.m. aanwezigheid op school.

De school verwacht dat  uw kind dagelijks op tijd op school is. Indien uw kind te vaak afwezig is, kan dit gevolgen hebben voor het verkrijgen en/of behouden van de schooltoelage of voor de overstap van de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar.

Engagement i.v.m. individuele leerlingbegeleiding.

Als school willen we ons engageren om elk kind zorg op maat te geven. Ouders worden tijdig ingelicht over leermoeilijkheden of andere situaties die aanleiding kunnen geven tot extra zorg. De school verwacht van de ouders dat ze ingaan op de vraag tot overleg en positief meewerken aan begeleidingsmaatregelen. De school engageert zich om in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen i.v.m. de ontwikkeling van uw  kind.

Engagement i.v.m. de onderwijstaal van de school.

De ouders moedigen hun kind aan om Nederlands te spreken en te leren.