Waarvoor staat Berkenboom Ankerstraat?

Berkenboom Ankerstraat is een katholieke dialoogschool. Zij waarborgt een eigentijds geloofsaanbod en verwacht van allen die er leren en werken dat zij respect hebben voor de christelijke waarden van de school en voor alle andere levensbeschouwingen.

Samenwerken aan een katholieke dialoogschool vraagt het engagement van ieder die bij dat onderwijs betrokken is.


Berkenboom Ankerstraat is een school zonder drempels. Ze is een weerspiegeling van de hedendaagse maatschappij. Er wordt geleefd en geleerd in een warm en veilig schoolklimaat waarin kinderen en volwassenen respectvol met elkaar omgaan. Kinderen voelen zich thuis ongeacht gender, ras of mogelijkheden. Een hartelijke relatie tussen elk kind, de ouders en de juf of de meester is ons doel.

 

Berkenboom Ankerstraat is een zorgzame school met oog voor kwaliteit.  Dit wordt verwezenlijkt door een team van enthousiaste en gedreven leerkrachten. Ieder kind krijgt eerlijke en positieve ontplooiingskansen en de zorg die nodig is om optimaal te groeien vanuit de eigen mogelijkheden. Aan ontwikkelings- en leerbedreigde kinderen worden er bijkomende kansen geboden dankzij de zorgleerkrachten. Door de klasleerkrachten wordt extra ingezet op binnenklasdifferentiatie. Kinderen met meer mogelijkheden worden extra uitgedaagd. De school verlaagt de drempel door verschillende integratieprojecten tussen de derde kleuterklas en het eerste leerjaar. Tevens wordt sterk ingezet op een juiste oriëntering bij de overstap naar het secundair onderwijs in samenspraak met ouder en kind. De school houdt hierbij rekening met ieders talent.


Berkenboom Ankerstraat is een school met ruime leer- en leeffaciliteiten. De school zet een maximum aan middelen in om de totaalontwikkeling van alle kinderen te bevorderen. Met aangepast speel- en leermateriaal creëert de school een stimulerend leer- en leefklimaat. Dit sluit perfect aan bij het nieuwe leerplan van ZILL (Zin in Leren, Zin in Leven)

Berkenboom Ankerstraat is een KIVAschool.
In een KIVAschool staat het welbevinden van de kinderen centraal. De gouden weken bij de start van elk nieuw schooljaar leggen de basis voor een hechte klasgroep en een harmonisch schoolgebeuren. Dit komt tot uiting in verschillende activiteiten doorheen het jaar en de wekelijkse KIVAlessen voor groot en klein. Daarom wordt geweld op de school niet getolereerd. Via leerlingparticipatie wordt naar de kinderen geluisterd. Er wordt beroep gedaan op de verantwoordelijkheidszin van kinderen via kleine projecten.

Berkenboom Ankerstraat beschouwt de ouders als een actieve partner in de vorming en de opvoeding die de school hun kinderen verstrekt. De communicatie tussen school en thuis is van groot belang. De school streeft ernaar de ouders degelijk te informeren over de vorderingen van elk kind via de puntenrapporten en attituderapporten, vaste oudercontacten en eventueel individueel geplande contacten. De activiteiten worden duidelijk kenbaar gemaakt. Via het briefbeleid, oudermomenten, … wordt de drempel naar de school zo laag mogelijk gemaakt.

Berkenboom Ankerstraat een school waar ieder kind zich thuis mag voelen.